Trung tâm hỗ trợ của ChuoiCanHo  056 372 3333. Hoạt động từ ( 8:00 – 17:30 )

Hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu tổng quan & Nghiệp vụ sử dụng phần mềm

Các câu hỏi thường gặp

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tôi kinh doanh thời trang theo mùa, hết mùa xoá hết loại hàng hoá đó có được không?

Phần mềm hỗ trợ tính năng xóa hàng hóa nhưng vẫn giữ thông tin hàng hóa trong các giao dịch lịch sử nếu có và không không ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan trong báo cáo, hóa đơn….
Ngoài ra, Quý khách có thể tạo lại nhóm hàng là nhóm ngừng kinh doanh, rồi đưa tất cả hàng không bán vào. Sau đó quý khách chỉnh lại cho tất cả hàng hóa này là không cho phép bán. Như vậy, quý khách có thể theo dõi tình hình của hàng này qua báo cáo và trên màn hình bán hàng sẽ không có các mặt hàng này nữa.

Tải phần mềm hỗ trợ
Contact Me on Zalo